Kompleksowa obsługa prawna

dostosowana do indywidualnych potrzeb Klienta

O nas

Kancelaria radcowska Neurolex powstała z myślą o obsłudze spółek prawa handlowego, zarówno w ramach umowy o stałą obsługę prawną, jak również na podstawie jednorazowych zleceń.

Kancelaria świadczy również usługi na rzecz klientów indywidualnych w zakresie m.in.  prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, spadkowego oraz administracyjnego.

Prowadzimy również obsługę organizacji pozarządowych – stowarzyszeń i fundacji.

Jesteśmy zespołem kompetentnych i doświadczonych prawników, dla których interes Klienta jest zawsze na pierwszym miejscu. W naszej pracy jesteśmy dla naszych Klientów partnerem, który odciąży ich od rozwiązywania codziennych problemów prawnych.

Poza stałym zespołem, z Kancelarią współpracują również eksperci wyspecjalizowani w konkretnych dziedzinach, a także Kancelaria notarialna. Wszyscy jesteśmy objęci ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

Prowadzona przez nas działalność obejmuje obszar całego kraju. Posługujemy się językiem angielskim i niemieckim, a dodatkowymi atutami Kancelarii są: jej dogodne położenie, dobre skomunikowanie z centrum miasta, parking dla Klientów i nowoczesne wyposażenie. Kancelaria znajduje się na wrocławskich Krzykach.

Gwarantujemy, że nasza reakcja na Państwa zgłoszenie będzie zawsze bezzwłoczna, rzetelna i kompleksowa.

Zespół

Radca prawny

Aneta Wrobel

Radca prawny

Radca prawny>
								<p class=Aneta Wrobel

Ukończyła studia prawnicze w 1998 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. W 2002 roku ukończyła podyplomowe studia MBA. Specjalizuje się w prawie handlowym i gospodarczym, prawie zamówień publicznych, administracyjnym, drogowym i prawie własności intelektualnej. Posiada duże doświadczenie w zakresie doradztwa korporacyjnego, ze szczególnym naciskiem na bieżącą obsługę spółek i podmiotów z sektora IT. Prowadzi obsługę prawną również w języku angielskim.

Radca prawny

Natasza Ludas

Radca prawny

Radca prawny>
								<p class=Natasza Ludas

Ukończyła studia prawnicze w 2008 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. W 2012 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu mediacji. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym i opiekuńczym, małżeńskim prawie majątkowym i prawie antydyskryminacyjnym. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze spółek, a także fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Prawnik

Artur Strzeszewski

Prawnik

Prawnik>
								<p class=Artur Strzeszewski

Absolwent studiów prawniczych Uniwersytetu
Wrocławskiego. Członek senior Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa
ELSA Poland. Na co dzień zajmuje się bieżącą obsługą spółek handlowych.
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz przemysłowej.
Prowadzi obsługę prawną również w języku angielskim.

Radca prawy

Joanna Szeliga

Radca prawy

Radca prawy>
								<p class=Joanna Szeliga

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 2003 i aplikację radcowską przy Okręgowej Radzie Radców Prawnych we Wrocławiu. W 2006 roku ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie w Saarbrücken w Niemczech z zakresu prawa europejskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym. Posiada doświadczenie w zakresie prawa pracy i prawa budowlanego, jak również z zakresu polsko-niemieckiego obrotu prawnego. Prowadzi bieżącą obsługę spółek prawa handlowego, również w języku niemieckim.

Doświadczenie

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek prawa handlowego, w tym spółek IT zajmujących się tworzeniem „sztucznej inteligencji”, a także spółek specjalizujących się m. in. w tworzeniu nowoczesnych technologii związanych z inteligentnymi systemami transportowymi, zarządzaniu ruchem drogowym oraz tworzeniu oprogramowania dla sądownictwa i biznesu. Nasze kontakty businessowe nie ograniczają się tylko do terenu kraju, współpracujemy także z podmiotami z Niemiec, Norwegii, Belgii, Turcji i Austrii. W naszej pracy wspieramy się specjalistami z kancelarii niemieckiej i tureckiej.
Od kilku lat wspieramy także naszych klientów (w tym organy administracji publicznej) w obsłudze projektów współfinansowanych ze środków UE. Posiadamy doświadczenie zarówno we współpracy z PARP jak i NCBiR.

Obsługa przedsiębiorców

Podstawowa obsługa prawna

Podstawowa obsługa prawna

Podstawowa obsługa prawna

Kancelaria Neurolex w ramach podstawowej obsługi prawnej oferuje m.in.:

– pomoc w założeniu działalności gospodarczej,
– tworzenie, przekształcanie i likwidacje spółek prawa handlowego,
– bieżącą obsługę związaną z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego (przygotowywanie projektów umów, uchwał, statutów, regulaminów, ogólne warunków sprzedaży, dostaw i usług,  reprezentacja na posiedzeniach władz, pomoc w realizacji obowiązków rejestrowych lub sprawozdawczych),
– sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych,
– sporządzanie pism w sprawach cywilnych oraz administracyjnych (pozwów, odpowiedzi na pozew, wniosków, zażaleń, apelacji, skarg i odwołań),
– pomoc w sprawach z delegowaniem pracowników do pracy za granicę,
– informowanie o nowych regulacjach prawnych (w tym europejskich) i ich skutkach dla przedsiębiorstwa,
– doradztwo w zakresie funduszy unijnych,
– uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach,
– windykację należności,
– zastępstwo procesowe przed sądami I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym,
– reprezentację przed organami administracji publicznej,
– przeprowadzanie badań due diligence w celu poddania przedsiębiorstwa analizie pod względem jego kondycji prawnej,
– obsługę stowarzyszeń i fundacji.

Umowy

Umowy

Umowy

W zakresie szeroko pojętego prawa umów proponujemy m.in.:

  1. sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów:

– cywilnych i gospodarczych związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych,
– o dzieło, zlecenia, o pracę,
– przenoszących autorskie prawa majątkowe, licencyjnych oraz umów o zachowaniu poufności,
– licencyjnych i przenoszących prawa autorskie do programów oraz gier komputerowych,
– dostawy, o roboty budowlane,
– dostawy, wdrożenia i serwisowania systemów informatycznych, sprzętu i oprogramowania komputerowego.

2. sporządzanie wzorców umów oraz ogólnych warunków sprzedaży, dostaw i usług,
3. wprowadzania zmian w obowiązujących umowach (aneksowanie),
4. sprawowanie nadzoru nad realizacją umów,
5. sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych,
6. dochodzenie roszczeń związanych z realizacją umów, odszkodowań i kar umownych.

Prawo zamówień publicznych i KIO

Prawo zamówień publicznych i KIO

Prawo zamówień publicznych i KIO

W ramach kompleksowej pomocy prawnej dla zamawiających i wykonawców proponujemy m.in.:

– obsługę prawną zamawiającego w zakresie przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym przygotowanie dokumentacji przetargowej,
– analizę istniejącej dokumentacji przetargowej (mi.in. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ i wzorów umów),
– doradztwo i obsługę prawną wykonawców w zakresie udziału w postępowaniu, w tym pomoc w przygotowaniu oferty, zawieraniu umów z podwykonawcami i konsorcjantami,
– sprawowanie nadzoru nad realizacją umów zawartych w wyniku udzielenia zamówienia publicznego,
– sporządzanie pism i wniosków w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu (zadawanie pytań zamawiającemu, wezwanie zamawiającego do zaniechania naruszeń, sporządzenie zawiadomienia do Prezesa UZP o niezgodnej z prawem zamówień publicznych czynności zamawiającego),
– sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej,
– sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych,
– reprezentowanie zamawiających i wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.

Obsługa osób fizycznych

Kancelaria Neurolex świadczy również usługi na rzecz klientów indywidualnych w zakresie m.in.  prawa cywilnego, prawa pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego,  prawa spadkowego oraz prawa administracyjnego.

Nasza działalność obejmuje:
sporządzanie wszelkich pism procesowych (np. pozwów o zapłatę, odszkodowanie, rozwód, alimenty, wniosków o ograniczenie władzy rodzicielskiej, dział spadku, a także zażaleń, apelacji i innych),
– sporządzanie i opiniowanie umów (np. umowy najmu lokalu, umów kredytowych i deweloperskich, umowy sprzedaży, zlecenia, o dzieło, o pracę, umów przenoszących autorskie prawa majątkowe, umów licencyjnych i innych),
– sporządzanie pism urzędowych oraz odwołań od decyzji organów administracji publicznej (np. w sprawach pozwolenia na budowę, zasiłku, renty, emerytury, wniosku o udostępnienie informacji publicznej i innych),
– pomoc w założeniu działalności gospodarczej,
– pomoc w sprawach o wykroczenia (mandaty),
– zastępstwo procesowe przed sądami I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym,
– reprezentację przed organami administracji publicznej.

Działalność „Pro Bono”
Prawnicy kancelarii angażują się działalność pro bono wspierając osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Prowadzimy bezpłatną pomoc prawną dla osób doświadczających przemocy domowej oraz bierzemy udział w corocznej kampanii „16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć”.

Współpraca

Legal Informatics

Polska

Legal Informatics

Legal Informatics sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu:
1. wspiera organy administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego w procesie wdrażania mechanizmów oraz systemów teleinformatycznych dotyczących e-Administracji
2. oferuje administracji publicznej rozwiązania (modele) prawne i ekspertyzy dotyczące procedur wdrażania i korzystania z rozwiązań z obszaru ITS na podstawie analizy obowiązującego prawa
3. oferuje sporządzanie opinii prawnych poświęconych problematyce ITS, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego oraz prawa gospodarczego.
W obszarze kompetencji ekspertów Legal Informatics mieszczą się m.in. analizy dotyczące sfery:
1. ochrony danych osobowych;
2. dostępu do informacji publicznej;
3. ochrony programów komputerowych (prawo autorskie i prawa pokrewne);
4. ochrony znaków towarowych, prawo patentowe;
5. systemy eksperckie i programy do wyszukiwania informacji prawnej.

Sarıibrahimoğlu law Office

Turcja

Sarıibrahimoğlu law Office

Kirchner Richrath Krutt Rechtsanwälte GbR

Niemcy

Kirchner Richrath Krutt Rechtsanwälte GbR

Rechtsanwaltssozietät Kirchner Richrath & Krutt, adwokacka spółka z siedzibą w Bergisch-Gladbach, obejmująca zakresem swojego działania również obszar Kolonii i specjalizująca się następujących dziedzinach prawa niemieckiego:
o prawo handlowe i prawo spółek handlowych, pomoc w zakładaniu przedsiębiorstw, zbywanie i nabywanie przedsiębiorstw, sukcesja przedsiębiorstw, doradztwo i reprezentacja w tym zakresie, wsparcie członków zarządu spółek prawa handlowego,
o prawo cywilne, w tym zwłaszcza prawo umów (sprzedaży, o dzieło), prawo budowlane i architektoniczne,
o windykacja należności,
o prawo pracy,
o prawo karne, w tym prawo karno-skarbowe, reprezentacja praw ofiar przestępstw,
o szczególne usługi dedykowane dla przedsiębiorstw,
o prawo najmu i szeroko pojęty prawny obrót nieruchomościami, prawo sąsiedzkie,
o prawo rodzinne i majątkowo-małżeńskie, doradztwo podatkowe przy podziale majątku wspólnego po rozwodzie,
o prawo ruchu drogowego i związane z nim aspekty prawa cywilnego, karnego, wykroczeniowego oraz administracyjnego, regulacja szkód powypadkowych, prawo ubezpieczeniowe,
o reprezentacja procesowa we wszystkich, powyżej wymienionych dziedzinach prawa.

Zaufali nam

Aktualności

Neurolex na konferencji poświęconej przeciwdziałaniu przemocy domowej

Neurolex na konferencji poświęconej przeciwdziałaniu przemocy domowej

W dniu 28 października 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Siechnicach odbędzie się konferencja poświęcona realizacji projektu "STOP Przemocy Widzisz – Reaguj, Doświadczasz – sięgnij po pomoc" w ramach Programu Osłonowego: "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie".

27.10.2016r.
Neurolex na seminarium ITS w Lublinie

Neurolex na seminarium ITS w Lublinie

9 czerwca w Lublinie odbyło się seminarium szkoleniowe „Kodeks dobrych praktyk – wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych i ich elementów”. W wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie ITS Polska udział wzięło ponad 70 osób.

14.06.2016r.

Neurolex sp.k.

Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Moreton
ul. Życzliwa 8
53-030 Wrocław, Polska

+ 48 717 388 388
+ 48 717 388 308
+ 48 515 149 926
e-mail: kancelaria@neurolex.pl

NIP 8943066293
REGON 362504065
KRS 0000575451
BZWBK
16 1090 2402 0000 0001 3132 7346