Kompleksowa obsługa prawna

dostosowana do indywidualnych potrzeb Klienta

O nas

Kancelaria radcowska Neurolex powstała z myślą o obsłudze spółek prawa handlowego, zarówno w ramach umowy o stałą obsługę prawną, jak również na podstawie jednorazowych zleceń.

Kancelaria świadczy również usługi na rzecz klientów indywidualnych w zakresie m.in.  prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, spadkowego oraz administracyjnego.

Prowadzimy również obsługę organizacji pozarządowych – stowarzyszeń i fundacji.

Jesteśmy zespołem kompetentnych i doświadczonych prawników, dla których interes Klienta jest zawsze na pierwszym miejscu. W naszej pracy jesteśmy dla naszych Klientów partnerem, który odciąży ich od rozwiązywania codziennych problemów prawnych.

Poza stałym zespołem, z Kancelarią współpracują również eksperci wyspecjalizowani w konkretnych dziedzinach, a także Kancelaria notarialna. Wszyscy jesteśmy objęci ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

Prowadzona przez nas działalność obejmuje obszar całego kraju. Posługujemy się językiem angielskim i niemieckim, a dodatkowymi atutami Kancelarii są: jej dogodne położenie, dobre skomunikowanie z centrum miasta, parking dla Klientów i nowoczesne wyposażenie. Kancelaria znajduje się na wrocławskich Krzykach.

Gwarantujemy, że nasza reakcja na Państwa zgłoszenie będzie zawsze bezzwłoczna, rzetelna i kompleksowa.

Zespół

Aneta Wrobel

Radca prawny

Aneta Wrobel

Ukończyła studia prawnicze w 1998 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. W 2002 roku ukończyła podyplomowe studia MBA. Specjalizuje się w prawie handlowym i gospodarczym, prawie zamówień publicznych, administracyjnym, drogowym i prawie własności intelektualnej. Posiada duże doświadczenie w zakresie doradztwa korporacyjnego, ze szczególnym naciskiem na bieżącą obsługę spółek i podmiotów z sektora IT. Prowadzi obsługę prawną również w języku angielskim.

Natasza Ludas

Radca prawny

Natasza Ludas

Ukończyła studia prawnicze w 2008 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. W 2012 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu mediacji. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym i opiekuńczym, małżeńskim prawie majątkowym i prawie antydyskryminacyjnym. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze spółek, a także fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Artur Strzeszewski

Prawnik

Artur Strzeszewski

Absolwent studiów prawniczych Uniwersytetu
Wrocławskiego. Członek senior Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa
ELSA Poland. Na co dzień zajmuje się bieżącą obsługą spółek handlowych.
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz przemysłowej.
Prowadzi obsługę prawną również w języku angielskim.

Joanna Szeliga

Radca prawy

Joanna Szeliga

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 2003 i aplikację radcowską przy Okręgowej Radzie Radców Prawnych we Wrocławiu. W 2006 roku ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie w Saarbrücken w Niemczech z zakresu prawa europejskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym. Posiada doświadczenie w zakresie prawa pracy i prawa budowlanego, jak również z zakresu polsko-niemieckiego obrotu prawnego. Prowadzi bieżącą obsługę spółek prawa handlowego, również w języku niemieckim.

Doświadczenie

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek prawa handlowego, w tym spółek IT zajmujących się tworzeniem „sztucznej inteligencji”, a także spółek specjalizujących się m. in. w tworzeniu nowoczesnych technologii związanych z inteligentnymi systemami transportowymi, zarządzaniu ruchem drogowym oraz tworzeniu oprogramowania dla sądownictwa i biznesu. Nasze kontakty businessowe nie ograniczają się tylko do terenu kraju, współpracujemy także z podmiotami z Niemiec, Norwegii, Belgii, Turcji i Austrii. W naszej pracy wspieramy się specjalistami z kancelarii niemieckiej i tureckiej.
Od kilku lat wspieramy także naszych klientów (w tym organy administracji publicznej) w obsłudze projektów współfinansowanych ze środków UE. Posiadamy doświadczenie zarówno we współpracy z PARP jak i NCBiR.

Obsługa przedsiębiorców

Podstawowa obsługa prawna

Podstawowa obsługa prawna

Kancelaria Neurolex w ramach podstawowej obsługi prawnej oferuje m.in.:

– pomoc w założeniu działalności gospodarczej,
– tworzenie, przekształcanie i likwidacje spółek prawa handlowego,
– bieżącą obsługę związaną z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego (przygotowywanie projektów umów, uchwał, statutów, regulaminów, ogólne warunków sprzedaży, dostaw i usług,  reprezentacja na posiedzeniach władz, pomoc w realizacji obowiązków rejestrowych lub sprawozdawczych),
– sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych,
– sporządzanie pism w sprawach cywilnych oraz administracyjnych (pozwów, odpowiedzi na pozew, wniosków, zażaleń, apelacji, skarg i odwołań),
– pomoc w sprawach z delegowaniem pracowników do pracy za granicę,
– informowanie o nowych regulacjach prawnych (w tym europejskich) i ich skutkach dla przedsiębiorstwa,
– doradztwo w zakresie funduszy unijnych,
– uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach,
– windykację należności,
– zastępstwo procesowe przed sądami I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym,
– reprezentację przed organami administracji publicznej,
– przeprowadzanie badań due diligence w celu poddania przedsiębiorstwa analizie pod względem jego kondycji prawnej,
– obsługę stowarzyszeń i fundacji.

Umowy

Umowy

W zakresie szeroko pojętego prawa umów proponujemy m.in.:

  1. sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów:

– cywilnych i gospodarczych związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych,
– o dzieło, zlecenia, o pracę,
– przenoszących autorskie prawa majątkowe, licencyjnych oraz umów o zachowaniu poufności,
– licencyjnych i przenoszących prawa autorskie do programów oraz gier komputerowych,
– dostawy, o roboty budowlane,
– dostawy, wdrożenia i serwisowania systemów informatycznych, sprzętu i oprogramowania komputerowego.

2. sporządzanie wzorców umów oraz ogólnych warunków sprzedaży, dostaw i usług,
3. wprowadzania zmian w obowiązujących umowach (aneksowanie),
4. sprawowanie nadzoru nad realizacją umów,
5. sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych,
6. dochodzenie roszczeń związanych z realizacją umów, odszkodowań i kar umownych.

Prawo zamówień publicznych i KIO

Prawo zamówień publicznych i KIO

W ramach kompleksowej pomocy prawnej dla zamawiających i wykonawców proponujemy m.in.:

– obsługę prawną zamawiającego w zakresie przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym przygotowanie dokumentacji przetargowej,
– analizę istniejącej dokumentacji przetargowej (mi.in. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ i wzorów umów),
– doradztwo i obsługę prawną wykonawców w zakresie udziału w postępowaniu, w tym pomoc w przygotowaniu oferty, zawieraniu umów z podwykonawcami i konsorcjantami,
– sprawowanie nadzoru nad realizacją umów zawartych w wyniku udzielenia zamówienia publicznego,
– sporządzanie pism i wniosków w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu (zadawanie pytań zamawiającemu, wezwanie zamawiającego do zaniechania naruszeń, sporządzenie zawiadomienia do Prezesa UZP o niezgodnej z prawem zamówień publicznych czynności zamawiającego),
– sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej,
– sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych,
– reprezentowanie zamawiających i wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.

Obsługa osób fizycznych

Kancelaria Neurolex świadczy również usługi na rzecz klientów indywidualnych w zakresie m.in.  prawa cywilnego, prawa pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego,  prawa spadkowego oraz prawa administracyjnego.

Nasza działalność obejmuje:
sporządzanie wszelkich pism procesowych (np. pozwów o zapłatę, odszkodowanie, rozwód, alimenty, wniosków o ograniczenie władzy rodzicielskiej, dział spadku, a także zażaleń, apelacji i innych),
– sporządzanie i opiniowanie umów (np. umowy najmu lokalu, umów kredytowych i deweloperskich, umowy sprzedaży, zlecenia, o dzieło, o pracę, umów przenoszących autorskie prawa majątkowe, umów licencyjnych i innych),
– sporządzanie pism urzędowych oraz odwołań od decyzji organów administracji publicznej (np. w sprawach pozwolenia na budowę, zasiłku, renty, emerytury, wniosku o udostępnienie informacji publicznej i innych),
– pomoc w założeniu działalności gospodarczej,
– pomoc w sprawach o wykroczenia (mandaty),
– zastępstwo procesowe przed sądami I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym,
– reprezentację przed organami administracji publicznej.

Działalność „Pro Bono”
Prawnicy kancelarii angażują się działalność pro bono wspierając osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Prowadzimy bezpłatną pomoc prawną dla osób doświadczających przemocy domowej oraz bierzemy udział w corocznej kampanii „16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć”.

Współpraca

Legal Informatics

Polska

Legal Informatics

Legal Informatics sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu:
1. wspiera organy administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego w procesie wdrażania mechanizmów oraz systemów teleinformatycznych dotyczących e-Administracji
2. oferuje administracji publicznej rozwiązania (modele) prawne i ekspertyzy dotyczące procedur wdrażania i korzystania z rozwiązań z obszaru ITS na podstawie analizy obowiązującego prawa
3. oferuje sporządzanie opinii prawnych poświęconych problematyce ITS, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego oraz prawa gospodarczego.
W obszarze kompetencji ekspertów Legal Informatics mieszczą się m.in. analizy dotyczące sfery:
1. ochrony danych osobowych;
2. dostępu do informacji publicznej;
3. ochrony programów komputerowych (prawo autorskie i prawa pokrewne);
4. ochrony znaków towarowych, prawo patentowe;
5. systemy eksperckie i programy do wyszukiwania informacji prawnej.

Sarıibrahimoğlu law Office

Turcja

Sarıibrahimoğlu law Office

Kirchner Richrath Krutt Rechtsanwälte GbR

Niemcy

Kirchner Richrath Krutt Rechtsanwälte GbR

Rechtsanwaltssozietät Kirchner Richrath & Krutt, adwokacka spółka z siedzibą w Bergisch-Gladbach, obejmująca zakresem swojego działania również obszar Kolonii i specjalizująca się następujących dziedzinach prawa niemieckiego:
o prawo handlowe i prawo spółek handlowych, pomoc w zakładaniu przedsiębiorstw, zbywanie i nabywanie przedsiębiorstw, sukcesja przedsiębiorstw, doradztwo i reprezentacja w tym zakresie, wsparcie członków zarządu spółek prawa handlowego,
o prawo cywilne, w tym zwłaszcza prawo umów (sprzedaży, o dzieło), prawo budowlane i architektoniczne,
o windykacja należności,
o prawo pracy,
o prawo karne, w tym prawo karno-skarbowe, reprezentacja praw ofiar przestępstw,
o szczególne usługi dedykowane dla przedsiębiorstw,
o prawo najmu i szeroko pojęty prawny obrót nieruchomościami, prawo sąsiedzkie,
o prawo rodzinne i majątkowo-małżeńskie, doradztwo podatkowe przy podziale majątku wspólnego po rozwodzie,
o prawo ruchu drogowego i związane z nim aspekty prawa cywilnego, karnego, wykroczeniowego oraz administracyjnego, regulacja szkód powypadkowych, prawo ubezpieczeniowe,
o reprezentacja procesowa we wszystkich, powyżej wymienionych dziedzinach prawa.

Zaufali nam

Aktualności

Icon

Neurolex na konferencji poświęconej przeciwdziałaniu przemocy domowej

W dniu 28 października 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Siechnicach odbędzie się konferencja poświęcona realizacji projektu "STOP Przemocy Widzisz – Reaguj, Doświadczasz – sięgnij po pomoc" w ramach Programu Osłonowego: "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie".

27.10.2016r.
Icon

Neurolex na seminarium ITS w Lublinie

9 czerwca w Lublinie odbyło się seminarium szkoleniowe „Kodeks dobrych praktyk – wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych i ich elementów”. W wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie ITS Polska udział wzięło ponad 70 osób.

14.06.2016r.

Neurolex sp.k.

Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Wrobel
ul. Życzliwa 8
53-030 Wrocław, Polska

+ 48 717 388 388
+ 48 717 388 308
+ 48 515 149 926
e-mail: kancelaria@neurolex.pl

NIP 8943066293
REGON 362504065
KRS 0000575451
BZWBK
16 1090 2402 0000 0001 3132 7346