Kompleksowa obsługa prawna

dostosowana do indywidualnych potrzeb Klienta

O nas

Kancelaria radcowska Neurolex powstała z myślą o obsłudze spółek prawa handlowego, zarówno w ramach umowy o stałą obsługę prawną, jak również na podstawie jednorazowych zleceń.

Kancelaria świadczy również usługi na rzecz klientów indywidualnych w zakresie m.in.  prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, spadkowego oraz administracyjnego.

Prowadzimy również obsługę organizacji pozarządowych – stowarzyszeń i fundacji.

Jesteśmy zespołem kompetentnych i doświadczonych radców i adwokatów, dla których interes Klienta jest zawsze na pierwszym miejscu. W naszej pracy jesteśmy dla naszych Klientów partnerem, który odciąży ich od rozwiązywania codziennych problemów prawnych.

Poza stałym zespołem, z Kancelarią współpracują również eksperci wyspecjalizowani w konkretnych dziedzinach, a także Kancelaria notarialna i adwokat. Wszyscy jesteśmy objęci ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

Prowadzona przez nas działalność obejmuje obszar całego kraju. Posługujemy się językiem angielskim i niemieckim, a dodatkowymi atutami Kancelarii są: jej dogodne położenie, dobre skomunikowanie z centrum miasta, parking dla Klientów i nowoczesne wyposażenie. Kancelaria znajduje się na wrocławskich Krzykach.

Gwarantujemy, że nasza reakcja na Państwa zgłoszenie będzie zawsze bezzwłoczna, rzetelna i kompleksowa.

Obsługa osób fizycznych

§ Długi § Spadek

§ Długi § Spadek

Prawo cywilne i spadkowe

Nasza działalność obejmuje sporządzanie wszelkich pism procesowych (pozwy, wnioski, zażalenia, apelacje) oraz reprezentowanie przed sądami i organami w sprawach z zakresu:

1. prawa cywilnego:
- zadłużenie
- zniesienie współwłasności
- ochrona dóbr osobistych
- ubezwłasnowolnienie
- eksmisja
- odszkodowanie i zadośćuczynienie

2. prawa spadkowego:
- dziedziczenie ustawowe i testamentowe
- testament
- dział spadku
- zachowek
- wydziedziczenie

§ Rozwód § Alimenty

§ Rozwód § Alimenty

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Sporządzamy wszelkie pisma procesowe (pozwy, wnioski, zażalenia, apelacje) oraz reprezentujemy przed sądami i organami w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego:
- rozwód, separacja
- alimenty, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
- ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział majątku
- ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
- ustanowienie i zniesienie opieki lub kurateli

§ Umowy

§ Umowy

Nasza działalność obejmuje sporządzanie i opiniowanie umów:
- kredytowych, deweloperskich i pożyczki
- najmu lokalu
- sprzedaży
- zlecenia, o dzieło, o świadczenie usług
- dystrybucyjnych i agencyjnych
- umów przenoszących autorskie prawa majątkowe, umów licencyjnych

§ Prawo pracy

§ Prawo pracy

Prawo pracy, prawo administracyjne

1. Prawo pracy:
Nasza działalność obejmuje m.in.
- analizę umów o pracę, umów o zakazie konkurencji i innych
- ustalenie istnienia stosunku pracy
- przywrócenie do pracy, odszkodowanie z tytułu rozwiązania stosunku pracy
- mobbingu, równe traktowania w pracy

2. Prawo administracyjne:
Sporządzamy pisma urzędowe oraz odwołania od decyzji organów administracji publicznej w sprawach m.in. z zakresu:
- pozwolenia na budowę
- zasiłku, renty, emerytury
- wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Doświadczenie

Od wielu lat służymy pomocą klientom indywidualnym, rozwiązując ich codzienne problemy z zakresu np. prawa rodzinnego czy prawa pracy. Pomagamy uzyskać odszkodowanie, przeprowadzić rozwód, otrzymać alimenty czy spadek.

Posiadamy również wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek prawa handlowego, w tym spółek IT zajmujących się tworzeniem „sztucznej inteligencji”, a także spółek specjalizujących się m. in. w tworzeniu nowoczesnych technologii związanych z inteligentnymi systemami transportowymi, zarządzaniu ruchem drogowym oraz tworzeniu oprogramowania dla sądownictwa i biznesu.

Od lat wspieramy naszą wiedzą zarówno wykonawców jak i zamawiających podczas całego procesu udzielania zamówień publicznych.

Od kilku lat wspieramy także naszych klientów (w tym organy administracji publicznej) w obsłudze projektów współfinansowanych ze środków UE. Posiadamy doświadczenie zarówno we współpracy z PARP jak i NCBiR.

 

Obsługa przedsiębiorców

Podstawowa obsługa prawna

Podstawowa obsługa prawna

Kancelaria Neurolex w ramach podstawowej obsługi prawnej oferuje m.in.:

– pomoc w założeniu działalności gospodarczej,
– tworzenie, przekształcanie i likwidacje spółek prawa handlowego,
– bieżącą obsługę związaną z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego (przygotowywanie projektów umów, uchwał, statutów, regulaminów, ogólne warunków sprzedaży, dostaw i usług,  reprezentacja na posiedzeniach władz, pomoc w realizacji obowiązków rejestrowych lub sprawozdawczych),
– sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych,
– sporządzanie pism w sprawach cywilnych oraz administracyjnych (pozwów, odpowiedzi na pozew, wniosków, zażaleń, apelacji, skarg i odwołań),
– pomoc w sprawach z delegowaniem pracowników do pracy za granicę,
– informowanie o nowych regulacjach prawnych (w tym europejskich) i ich skutkach dla przedsiębiorstwa,
– doradztwo w zakresie funduszy unijnych,
– uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach,
– windykację należności,
– zastępstwo procesowe przed sądami I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym,
– reprezentację przed organami administracji publicznej,
– przeprowadzanie badań due diligence w celu poddania przedsiębiorstwa analizie pod względem jego kondycji prawnej,
– obsługę stowarzyszeń i fundacji.

Umowy

Umowy

W zakresie szeroko pojętego prawa umów proponujemy m.in.:

  1. sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów:

– cywilnych i gospodarczych związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych,
– o dzieło, zlecenia, o pracę,
– przenoszących autorskie prawa majątkowe, licencyjnych oraz umów o zachowaniu poufności,
– licencyjnych i przenoszących prawa autorskie do programów oraz gier komputerowych,
– dostawy, o roboty budowlane,
– dostawy, wdrożenia i serwisowania systemów informatycznych, sprzętu i oprogramowania komputerowego.

2. sporządzanie wzorców umów oraz ogólnych warunków sprzedaży, dostaw i usług,
3. wprowadzania zmian w obowiązujących umowach (aneksowanie),
4. sprawowanie nadzoru nad realizacją umów,
5. sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych,
6. dochodzenie roszczeń związanych z realizacją umów, odszkodowań i kar umownych.

Prawo zamówień publicznych i KIO

Prawo zamówień publicznych i KIO

W ramach kompleksowej pomocy prawnej dla zamawiających i wykonawców proponujemy m.in.:

– obsługę prawną zamawiającego w zakresie przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym przygotowanie dokumentacji przetargowej,
– analizę istniejącej dokumentacji przetargowej (mi.in. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ i wzorów umów),
– doradztwo i obsługę prawną wykonawców w zakresie udziału w postępowaniu, w tym pomoc w przygotowaniu oferty, zawieraniu umów z podwykonawcami i konsorcjantami,
– sprawowanie nadzoru nad realizacją umów zawartych w wyniku udzielenia zamówienia publicznego,
– sporządzanie pism i wniosków w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu (zadawanie pytań zamawiającemu, wezwanie zamawiającego do zaniechania naruszeń, sporządzenie zawiadomienia do Prezesa UZP o niezgodnej z prawem zamówień publicznych czynności zamawiającego),
– sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej,
– sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych,
– reprezentowanie zamawiających i wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.

Działalność "Pro Bono"

Prawnicy kancelarii angażują się działalność pro bono wspierając osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Prowadzimy bezpłatną pomoc prawną dla osób doświadczających przemocy domowej oraz bierzemy udział w corocznej kampanii „16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć”.

Zespół

Aneta Wrobel

Radca prawny

Aneta Wrobel

Ukończyła studia prawnicze w 1998 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. W 2002 roku ukończyła podyplomowe studia MBA. Specjalizuje się w prawie medycznym, handlowym i gospodarczym, prawie zamówień publicznych i prawie własności intelektualnej. Posiada duże doświadczenie w zakresie doradztwa korporacyjnego, ze szczególnym naciskiem na bieżącą obsługę spółek i podmiotów z sektora IT. Od kilku lat również w zakresie obsługi prawnej jednostek sektora publicznego w tym szpitali. Prowadzi obsługę prawną również w języku angielskim.

Natasza Ludas

Radca prawny

Natasza Ludas

Ukończyła studia prawnicze w 2008 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. W 2012 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu mediacji. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym i opiekuńczym, małżeńskim prawie majątkowym i prawie antydyskryminacyjnym. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze spółek, a także fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Artur Strzeszewski

Prawnik

Artur Strzeszewski

Absolwent studiów prawniczych Uniwersytetu
Wrocławskiego. Członek senior Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa
ELSA Poland. Na co dzień zajmuje się bieżącą obsługą spółek handlowych.
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz przemysłowej.
Prowadzi obsługę prawną również w języku angielskim.

Joanna Szeliga

Radca prawy

Joanna Szeliga

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 2003 i aplikację radcowską przy Okręgowej Radzie Radców Prawnych we Wrocławiu. W 2006 roku ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie w Saarbrücken w Niemczech z zakresu prawa europejskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym. Posiada doświadczenie w zakresie prawa pracy i prawa budowlanego, jak również z zakresu polsko-niemieckiego obrotu prawnego. Prowadzi bieżącą obsługę spółek prawa handlowego, również w języku niemieckim.

Zaufali nam

Aktualności

Icon

Neurolex na konferencji poświęconej przeciwdziałaniu przemocy domowej

W dniu 28 października 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Siechnicach odbędzie się konferencja poświęcona realizacji projektu "STOP Przemocy Widzisz – Reaguj, Doświadczasz – sięgnij po pomoc" w ramach Programu Osłonowego: "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie".

27.10.2016r.
Icon

Neurolex na seminarium ITS w Lublinie

9 czerwca w Lublinie odbyło się seminarium szkoleniowe „Kodeks dobrych praktyk – wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych i ich elementów”. W wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie ITS Polska udział wzięło ponad 70 osób.

14.06.2016r.

Neurolex sp.k.

Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Wrobel
ul. Życzliwa 8
53-030 Wrocław, Polska

+ 48 515 149 926
e-mail: kancelaria@neurolex.pl

NIP 8943066293
REGON 362504065
KRS 0000575451